Generalforsamling 29. februar 2012

 

 

REFERAT

 

Ordinær generalforsamling – afholdt onsdag den 29. februar 2012 på Radisson Blu

H. C. Andersen Hotel

 

Til generalforsamlingen var mødt 40 deltagere - repræsenterende 31 husstande.

 

Bestyrelsesformanden bød velkommen og en særlig velkomst til de nye beboere i kvarteret.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er: Ole Pilgaard, som er villig til genvalg og Lene Hub, som ikke er villig til genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  1. På valg er: Marianne Andersen og Ole Meyersahm.
 8. Valg af 2 revisorer.
  1. På valg er: Jørgen Larsen og Børge Lundtoft.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
  1. På valg er Liselotte Bang.
 10. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden foreslog Leif Typkær som dirigent for generalforsamlingen. Leif Typkær blev valgt og takkede for valget.

 

Han konstaterede, at varslet for indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt og at den opstillede dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad 2. Formandens beretning

Formanden fremlagde sin årsberetning, der er vedlagt referatet.

Der var hverken spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

 

Dirigenten roste grundejerforeningens hjemmeside.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

Det reviderede regnskab for 2011 blev fremlagt og gennemgået. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedlagt.

 

Derefter blev budgettet for 2012 fremlagt, gennemgået og godkendt. Er vedlagt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog, som det også fremgik af budget for 2012, at kontingentet blev fastsat som i 2011. Generelt er kontingentet kr. 150,- pr. husstand. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra Dagny Hansen, som ønskede, at træerne i Bangs Boder, blev udskiftet med mindre træer, idet de nuværende er for høje og skygger for meget.

 

Der er flere steder i kvarteret, at beboerne vurderer, at træerne er for høje. Bestyrelsen bakker op om forslaget og drøfter det med Bent Povlsen, når der er kvartervandring i foråret.


 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Ole Pilgaard, som blev genvalgt. I stedet for Lene Hub, som ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen Mads Bering, Ramsherred 22. Mads blev valgt, idet der ikke blev foreslået andre kandidater.

 

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg var Marianne Andersen og Ole Meyersahm. Begge blev genvalgt.

 

Ad 8. Valg af 2 revisorer.

På valg var Børge Lundtoft og Jørgen Larsen. Børge Lundtoft ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Liselotte Bang, Overstræde 13. Liselotte blev valgt. Jørgen Larsen blev genvalgt.

 

Ad 9. Valg af 1 revisorsuppleant.

På valg var Liselotte Bang, der blev valgt som revisor. Bestyrelsen foreslog Gunhild Bue Jensen, Hans Jensens Stræde 25. Gunhild blev valgt.

 

Ad 10. Eventuelt

 

·    Fra en beboer i Rosengade var der et ønske om, at der sker oprydning efter de prostituerede, der holder til i området ved parkeringspladsen. Den oprydning, der skal ske på den private parkeringsplads, skal foretages af ejerne. Øvrig oprydning drøftes med Odense kommune. Der kan eventuelt ske en henvendelse til Reden med en anmodning om, at der ryddes op. 

 

·    En beboer udtrykker utilfredshed med for meget tung trafik i kvarteret.  Formanden svarer, at bestyrelsen har fokus på dette. Har blandt andet rettet henvendelse til Odense kommune. Der er i øvrigt en vægtbegrænsning på hvilke køretøjer, der må køre ind i kvarteret.

 

·    Såfremt der er skader (sætningsskader) på husene i kvarteret, må den enkelte beboer vurdere, hvad skaden skyldes, og der må rettes henvendelse til rette instans med anmodning om erstatning. Der har tidligere været rettet henven-delse til grundejerforeningen med anmodning om hjælp til udbedring af skader. Det vurderes imidlertid ikke som et anliggende for grundejerforeningen at støtte enkelte beboere økonomisk.

 

·    Der er forslag om, at der på grundejerforeningens hjemmeside offentliggøres officielle flagdage, så beboerne kan flage ved disse lejligheder. Det drøftes i bestyrelsen, men vurderes som en god idé.

 

·    Der blev spurgt, om der afholdes sommerfest i år. Der var flertal blandt de fremmødte for en sommerfest, så bestyrelsen vil arbejde videre med planlægningen heraf og udsende invitationer inden sommerferien.

 

·    Formanden rettede en særlig tak til Børge Lundtoft for en engageret indsats i foreningen og som dirigent ved flere af grundejerforeningens generalforsamlinger.

 

Odense den 29. februar 2012

 

 

 

Ole Pilgaard                                                                Leif Typkær

Bestyrelsesformand                                                     Dirigent

 

 

Efter generalforsamlingen præsenterede projektchef Svend Heegaard vinderprojektet: ”Fra Gade til By”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening