Formandens beretning på generalforsamling 29. februar 2012

 

 

 

I sidste års beretning omtalte jeg 2010 som et venteår, og jeg må nu konstatere, at 2011 også kan tilføjes samme række. Vi venter stadig på igangsætning af de store projekter i vores nærhed, der arbejdes med. Projekter, som hvis de gennemføres, vil påvirke os alle sammen i meget høj grad. Vi kan - på H.C. Andersensk vis - se frem til at skulle gå gruelig meget ondt i gennem, før det bliver godt.

 

Men mens vi venter, er der jo også en hverdag her i kvarteret, og året igennem har vi i grundejerforeningens bestyrelse været involveret i en række sager og tiltag i bestræbelserne på at leve op til forenings formål om at varetage fælles interesser for kvarterets beboere.

 

I maj måned havde vi den årlige kvartervandring med Bent Povlsen og Gitte Albrektsen fra kommunens Natur, Miljø og Trafikafdeling. Der blev drøftet de planlagte byggerier, torvehandel, julemarkedet, snerydning og grønne områder.

 

Fra bestyrelsens side er vi glade for den direkte dialog med kommunens repræsentanter, og vi får løst en række småsager på en hurtig og smidig måde. Vi fremfører hvert år de henvendelser, vi har fået fra kvarterets beboere. Der bliver lyttet til os, men vi kan også mærke, at der er smalhals i kommunens økonomi, så ikke alt bliver imødekommet.

 

Jeg synes, kommunen skal have ros for omlægning af Rosengadeanlægget, hvor kraftig beskæring har gjort området meget mere åbent og tiltalende.

 

Men der kan også gøres noget andre steder i kvarteret, og vi giver ikke op, men vil fremføre vores ønsker om omlægning og beskæring igen, bl.a. i området mellem Overstræde og Bangs Boder.

 

Snerydning og vinterbekæmpelse har tidligere været oppe på møderne, og vi har fået forskellige ting ændret. Det er imidlertid mit indtryk, at nogle beboere stadig føler sig generet af især tidspunktet, det finder sted på. Odense Kommune har påtaget sig forpligtelsen til vinterbekæmpelse og er selvfølgelig i sin ret til selv at bestemme, hvordan og hvornår det skal udføres, og jeg personligt er da meget glad for ikke selv at skulle tidligt op for at rydde sne foran huset.

 

Vi vil tage punktet op igen ved næste møde med kommunen, og jeg er overbevist om, at der vil blive lyttet til konstruktiv kritik.

 

Også om sommerens aktiviteter på Sortebrødre Torv er vi blevet orienteret, og vi har ikke haft indvendinger imod afholdelse af tarteletfestival, musik på torvet og udendørs servering, når blot det afsluttes i ordentlig tid uden at forstyrre vores nattesøvn alt for meget. Jeg synes kun, det er godt med aktiviteter på torvet og har ikke modtaget klager herover. Det var synd for tarteletfestivalen, at der var så dårligt vejr den dag, så tarteletterne nærmest blev fyldt med regnvand i stedet for høns og asparges.

 

I august havde Under Lindetræet arrangeret grill under Lindetræet, og der var uddelt sedler herom til alle i kvarteret. Vejret var heller ikke med os den dag, så arrangementet blev rykket indendørs, og det var der også plads til, for kun 2 af kvarterets husstande var mødt op. Som sædvanligt rigtig god mad og gode vine, og det til en fornuftig pris, så det var synd, at der ikke var flere, der bakkede op om arrangementet. Men stor ros til restauranten for at have taget initiativet.

 

I december afholdtes der traditionen tro julemarked over 2 weekender. Også denne gang godt besøgt, selvom vejret drillede med megen regn i den første weekend. Vi var blevet spurgt, om vi havde indvendinger imod, at der blev sat en ekstra karrusel op i Rosengadeanlægget. I bestyrelsen synes vi kun godt om at få julemarkedet ud i en større del af kvarteret, så vi sagde god for det. Imidlertid var der ikke den store publikums tilstrømning til karrusellen, så den blev taget ned igen allerede efter den første lørdag. Om det var vejerets skyld, ved jeg ikke.

 

Kommunen bad os være bedømmelsesudvalg til udvælgelse af de bedste boder, så 3 mand fra bestyrelsen troppede op og besigtigede alle boder. Efter votering i Spejlteltet blev de 3 bedste boder udpeget, og der var præmieoverrækkelse ved afslutningsarrangement for alle stadeholdere søndag aften. Vi havde åbenbart været lidt alternativ i vores udvælgelse, for kun 1 af de 3 vindende boder var repræsenteret. De øvrige var allerede taget hjem og fik så først præmien efterfølgende.

 

Jeg er glad for julemarkedet, der er med til at profilere vores kvarter og sørger for at sætte os i den rette stemning op til jul, og jeg håber, det bliver gentaget i år.

 

I årets løb har vi også været involveret i sagen om opsætning af nye brevkasser på vores facader. Som følge af ny postlov fik flere beboere i kvarteret besked om at opsætte brevkasser ved deres hoveddør. Bortset fra, at det ville se forfærdeligt ud med en række forskellige brevkasser på husene, der ville ødelægge præget af gammelt kvarter, strider det også med den servitut, der er lyst på ejendommene om forbud mod opsætning på facaden. Fra bestyrelsens side tog vi derfor kontakt til Post Danmark, og efter 3 måneders dialog med en postkontrollør i København, der også besøgte kvarteret flere gange, fik vi bekræftelse på, at vi kunne slippe for nye brevkasser. Den eneste ejendom, der ikke kunne få dispensation, var Bangs Boder 29, der er registreret som erhvervsejendom. Bangs Boder 29 er som bekendt H.C. Andersens fødehjem, og det kunne da se kønt ud, at der blev påklistret en moderne brevkasse her. Jeg har imidlertid lovet postkontrolløren, at al post til H.C. Andersen bliver afleveret på museets kontor i Overgade, så Bangs Boder 29 er også sluppet fri.

 

I 2011 gik grundejerforeningen så også ind i den digitale verden. Vi fik vores egen hjemmeside. Meningen har ikke været, at det skulle være en side med nyt hver gang, men et sted, som kunne være vores alle sammens arkiv. Hvor vi kan finde indkaldelsen til generalforsamlingen, seneste Nyhedsbrev, servitutter m.m. Samtidig orienterer vi om de store byggeprojekter. Det meste får vi fra avisen, og det er dermed mest kendt stof, men nu ved vi, hvor vi kan finde det. Har I forslag til udvikling af hjemmesiden, så sig til, og vi vil kigge på det.

 

De 3 store projekter, som optager os mest, er udvidelsen af Møntergården, Musik- og Teaterhuset og ikke mindst Thomas B. Thriges Gade.

 

Møntergårdens udvidelse skrider støt fremad. Vi var i september inviterer med til og deltog i grundstensnedlæggelsen, og alle kan ved selvsyn konstatere, at der er gang i byggeriet. Indvielsen forventes at finde sted i efteråret 2012.

 

Musik- og Teaterhuset. Også her kan I læse mere på vores hjemmeside. Ifølge kommunens tidsplan er man nu i gang med dialogproces med udvalgte ansøgere. Der var imidlertid kun en ansøger, så det må lette processen. Der er fundet en driftsoperatør, og i dennes forretningsplan – som der er henvisning til fra vores hjemmeside – kan man læse, at der i år 1 forventes 190 arrangementer, hvoraf 120 er forestillinger af forskellig art – koncerter, musicals, opera, rock og børneforestillinger, mens 70 er diverse foyer arrangementer. Det er kyndige folk fra Århus og Vejle, der står bag, så den side må forventes at være i orden. Det springende punkt er stadig finansieringen, som der ikke er meldt noget ud om. I august er der frist for afgivelse af tilbud, og hvis alt falder på plads, kan byggeriet starte op i slutningen af 2012/begyndelsen af 2013. Vi følger planerne og har også stillet os til rådighed for kommunen, hvis de ønsker at snakke med os.

 

Og så det super aktuelle: Planerne for Thomas B. Thriges Gade. Vi tilbød os som dialogpartner på nogle af de første møder, der blev afholdt om projektet, og i 2011 har vi haft møder med projektchef Svend Heegaard og hans stab, hvor vi blev præsenteret for de 3 forslag, der blev valgt ud til at arbejde videre med. Vi kom med vores bemærkninger til forslagene, som i korte træk var:

 

  • Vi foretrækker en brudt linjeføring, så karakteren fra vores kvarter med små stræder og gyder går igen

 

  • Der skal bygges lavt og åbent omkring os, så det unikke ved vores kvarter bevares, og så vi ikke bliver klemt inde af store nabobygninger med direkte udsyn til vores huse og gårdhaver

 

  • I byggeperioden skal sikres, at der ikke sker bygningsskader på vores huse, og at gode adgangsforhold til kvarteret opretholdes

 

  • Der skal sikres parkeringsmuligheder for kvarterets beboere

 

  • Vi foretrækker anlæggelse af parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade i ét plan, så der ikke skal graves så dybt, at det påvirker grundvandet med eventuelle sætningsskader til følge

 

I går blev vinderforslaget præsenteret, og det lever på flere områder op til vores bemærkninger. I dag er vi så heldige, at vi har fået Svend Heegaard til her bagefter generalforsamlingen at kommentere og gennemgå forslaget.

 

Det er stadig megen offentlig debat om Thomas B. Thriges Gade, som vi bl.a. har kunnet se i de seneste dage i Fyens Stiftstidende, så det bliver spændende at se, hvordan det slutter. Borgmester Anker Boye er meget stiv i spyttet og siger, at det ikke længere drejer sig om lukning af Thomas B. Thriges Gade, men hvordan. Politik udvikler sig ofte helt uventet, så jeg vil se spaden i jorden, før jeg tror på det.

 

Tilbage til os selv. Nogle er flyttet fra kvarteret, og nye er kommet til. Vi vil gerne byde de nye velkommen til og er glade for, at I også er mødt op i dag og bakker op om grundejerforeningen.

 

Til slut en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Der har ikke været så mange bestyrelsesmøder, men som det fremgår af det tidligere sagte, har der været nok at se til, og meget klares uden om bestyrelsesmøderne. En ekstra stor tak til Lene. Du har selv valgt ikke at genopstille, og det er vi øvrige kede af. Du har gennem årene gjort et stort arbejde som sekretær, og vi vil komme til at savne dig.

 

Tak for opmærksomheden.

 

26. februar 2012

 

Ole Pilgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening