Generalforsamling 16. februar 2010

 

 

REFERAT

Ordinær generalforsamling – afholdt tirsdag den 16. februar 2010 på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel

 

Til generalforsamlingen var mødt 35 deltagere - repræsenterende 26 husstande.

 

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ole Pilgaard og Lene Hub.  Begge er villige til genvalg.

7.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Marianne Andersen og Ole Meyersahm. Bege er villige til genvalg.

8.   Valg af 2 revisorer.

På valg er: Jørgen Larsen og Børge Lundtoft.

  1. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg Søren Ahle Hansen.
  2. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden foreslog Leif Typkær som dirigent for generalforsamlingen. Leif Typkær blev valgt og takkede for valget.

 

Han konstaterede, at varslet for indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt og at den opstillede dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad 2. Formandens beretning

Formanden fremlagde sin årsberetning, der er vedlagt referatet.

 

Debat vedrørende beretningen:

 

Det grønne område bag ved Bangs Boder/Overstræde

Det område, som formanden omtalte i sin beretning, er området bag ved Bangs Boder og Overstræde og ikke ”det grønne område” ved Rosengade. Under sidste års gene-ralforsamling var der forslag om, at udnytte dette område til fælles brug for beboerne i kvarteret.

 

Ved kvartervandringen har Bent Povlsen ved Odense kommune foreslået, at beboerne selv overtager området. Det har bestyrelsen dog takket nej til, idet det ikke vil være realistisk, at beboerne selv kan vedligeholde området. Bestyrelsen foreslår, at den meget brede hæk beskæres. Hvis ikke der fremkommer andre kommentarer, er det hvad bestyrelsen vil foreslå kommunen ved næste kvartervandring.

 

Der er dog forslag om, at området udlægges med en græsplæne så det bliver mere tilgængeligt og brugbart for beboerne i kvarteret. Det drøftes med kommunen ved kvartervandringen i foråret.

 

Parkeringspladser

Søren Friis foreslog igen i år, at bestyrelsen arbejder for flere parkeringspladser til kvarterets beboere. Bestyrelsesformanden svarede, at der igennem årene har været arbejdet intenst for at øge antallet af parkeringspladser. Der har været udsendt fore-spørgsler til samtlige beboere hvorvidt der var interesse for at købe pladser. Det har ikke haft beboernes store interesse.

 

Der er p.t. 19 private parkeringspladser som er tinglyst på ejendommenes skøder.  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som selv kommunikerer med Odense kommune om hvad der skal ske når disse pladser inddrages i forbindelse med byggeriet af Teater- og kulturhuset. Der sker formentlig en ekspropriering af pladserne og ejerne tilbydes alternativer. Bestyrelsen har dog ikke været involveret i arbejdsgruppens arbejde.

 

Cykelparkering

Der er et stort problem med cykelparkering ved Børnekulturhuset. Der står ofte man-ge cykler parkeret i ”porten” ind til Børnekulturhuset. Desuden mangler der cykelpar-kering når sommerparaden afholdes i haven ved Børnekulturhuset. Ligeledes påpeges det, at cykler kan blive et stort problem når Teater- og kulturhuset er bygget og stu-derende fra Musikkonservatoriet starter. Bestyrelsesformanden lover at drøfte dette med Odense kommune.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

Det reviderede regnskab for 2009 blev fremlagt og gennemgået. To beboere ønsker ikke at være medlem af grundejerforeningen.

 

Regnskabet udviser et underskud på kr.113,-. Skyldes at et kontingent er betalt for sent og først indgået i 2010. Foreningens egenkapital var pr. 31. december 2009 kr. 59.764,- heraf kr. 41.653,- i kursværdi for obligationer. Det reviderede regnskab blev godkendt.

 

Derefter blev budgettet for 2010 fremlagt, gennemgået og godkendt. Budgettet indeholder et beløb til afholdelse af sommerfest i 2010. Regnskab og budget er vedlagt i kopi.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog, som det også fremgik af budget for 2010, at kontingentet for 2010 fastsættes som i 2009. Generelt er kontingentet kr. 150,- pr. husstand. Forsla-get blev vedtaget.

 

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Ole Pilgaard og Lene Hub. Begge blev valgt.

 

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg var Marianne Andersen og Ole Meyersahm. Begge blev valgt.

 

Ad 8. Valg af 2 revisorer.

På valg var Børge Lundtoft og Jørgen Larsen, som begge blev valgt.

 

Ad 9. Valg af 1 revisorsuppleant.

På valg var Søren Ahle Hansen, som blev valgt. Søren Ahle Hansen var ikke til stede, men havde accepteret genvalg.

 

Ad 10. Eventuelt

Under eventuelt var følgende kommentarer og spørgsmål:

 

Affaldsposer

Det er meget uhensigtsmæssigt, at affaldsposer sættes ud flere dage før afhentning. Det henstilles til alle beboere først at stille poserne ud aftenen før afhentning. Hvis der er problemer i den anledning, anmoder bestyrelsesformanden om, at beboerne hen-vender sig til bestyrelsen.

 

Snerydning

Som bekendt er beboerne fritaget for at betale for snerydning. Der er mange menin-ger om snerydningen – både at den er for grundig og foregår for ofte og at der køres med for store maskiner.

 

Der har dog også været henvendelser fra kvarterets beboere til kommunen om, at der ikke er ryddet ordentligt.

 

Bestyrelsen vil nævne kommentarerne fra generalforsamlingen over for Bent Povlsen, men mener i øvrigt ikke, at det er bestyrelsens opgave, at blande sig i kommunens planlægning af opgaven med snerydning.

 

Tung trafik i gaderne

Der er stadig klager over tung trafik i gaderne. Flere huse har fået sætningsskader i form at revner, men det er meget usikkert hvor de stammer fra. Det nævnes, at ska-derne også kan stamme fra byggeriet af Børnekulturhuset.

Dette drøftes med Odense kommune. Der er begrænsning på hvor store køretøjer, der må køre ind i området. Grænsen er 3500 kg.

 

Adgangsforholdene i forbindelse med byggeri ved koncerthuset

Når lokalplanen, i forbindelse med byggeriet, kommer til høring, vil bestyrelsen granske og drøfte den grundigt og beskrive eventuelle problemer i denne forbindelse.

 

I øjeblikket er der et mindre byggeri ved hotellet, som bevirker, at der er mere kørsel i kvarteret – også i forbindelse med torvehandelen.

 

Rotter

Der har været observeret rotter i kvarteret. Også af den årsag er det vigtigt ikke at stille affaldsposer ud umiddelbart før afhentning.

 

Efter debatten afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

 

 

 

Odense den 28. februar 2010

 

 

 

Ole Pilgaard                                                             Leif Typkær                                                                           

Bestyrelsesformand                                                  Dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening