Formandens beretning på generalforsamling 16. februar 2010

 

 

 

Allerførst vil jeg rette en tak til Jack Nielsen, direktør for hotellet, der har givet os husly til dette års generalforsamling. De sidste mange år har generalforsamlingen været holdt på Cafe Fyrtøjet, men i år har vi ikke inden udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen kunnet komme i kontakt med dem, hverken pr. telefon eller mail. Så er det jo godt, der er andre muligheder i vores nærhed.

 

Fra denne plads her har der de sidste år været givet udtryk for, at det var stilhed før stormen inden realisering af alle de planer, der har været for de omkringliggende gader og arealer. Men 2009 blev et stille år i den henseende. Om det var finanskrise, kommunevalg eller hvad, der gjorde, at der ikke skete noget, skal jeg lade være usagt. Det eneste, vi har mærket lidt til, har været opgravningerne på parkeringspladsen.

 

I aften får vi så et lidt større indblik i et af projekterne, nemlig udvidelsen af Møntergården, som museumsinspektør og arkitekt Jan Bo Nielsen senere vil fortælle om. Møntergården inviterede os alle i november til et orienteringsmøde om udvidelsen, men udover et par medlemmer fra foreningens bestyrelse var der kun få fra kvarteret mødt op. I bestyrelsen har vi ment, at det kunne være en god ide at invitere Møntergården med i aften, for det er et projekt, som vil komme til at berøre os alle sammen, både i byggeperioden og bagefter, og jeg glæder mig til at høre herom. Det ser ud til at være et spændende projekt, og med gaven fra Augustinus fonden på 15 mio. kr. til ”indholdet”, vil det være med til at udbygge kvarterets status som turistmagnet med både flotte og velholdte huse og interessante museer.

 

I den forbindelse vil jeg gerne takke jer alle her i kvarteret for den flotte vedligeholdelsesstandard. Jeg synes, det er en fornøjelse at gå gennem kvarteret og se, hvor godt der bliver passet på de små huse, og det hører jeg ofte også fra andre udenfor kvarteret. Det hele sker for egne midler uden offentligt tilskud, og når nu Odense Kommune eller andre ikke vil påskønne det, synes jeg, vi selv skal gøre det. I 2009 var der især gang i malerpenslerne i Ramsherred med et flot resultat til følge.

 

I foreningen har vi fra tid til anden fået henvendelser fra beboere om tilskud til udbedring af sætningsskader og anden revnedannelse, men vi må desværre sige nej hertil, da foreningens midler hurtigt kunne få ben at gå på, hvis vi gav los.

 

Et andet stort projekt, som interesseret mange af os, er byggeriet af det planlagte Musik- og Teaterhus. Forrige år var vi til et stort informationsmøde, hvor vi fik planerne præsenteret og så modeller af byggeriet. Det blev fulgt op af ny lokalplan og arkæologiske undersøgelser, men byggekranerne kom ikke. Vi har kunnet følge projektets skæbne gennem avisen, og med bruddet, som man nærmest må kalde det, mellem Odense Kommune og Lillebæltgruppen, skulle man tro, at projektet var dødt. Vores kontaktperson ved Odense Kommune har dog så sent som for en måned side oplyst, at der arbejdes videre med projekteringen, og hendes forventning er, at byggeriet startes op efter sommerferien.

 

Ifølge avisen er status nu, at der kommer en afgørelse fra voldgiftsretten i begyndelsen af marts. Sagen går ud på, at Lillebæltgruppen mener, at lokalplanen er offentliggjort for sent. Får de ret i deres synspunkt, kan de løses fra kontrakten. Til gengæld får Odense Kommune så overdraget projektet, som der indtil nu er brugt omkring 10 mio. kr. på, og kommunen kan så prøve at finde en anden entreprenør. Der skulle være én klar i kulissen, men der er rejst tvivl om, hvorvidt kommunen kan gøre det uden en ny licitation, som jo så vil forsinke projektet yderligere.

 

Mit personlige gæt er, at der kommer et byggeri på pladsen. Det støtter jeg på, at der er indgået lejekontrakter med Musikkonservatoriet og Skuespillerskolen, som vil kunne give faste indtægter til projektet. Til gengæld frygter jeg, at det bliver et meget beskåret og skrabet projekt, som man vil fortryde bagefter. Se blot på, hvordan det gik med Banegårdsbyggeriet, som startede flot og ambitiøst op, men hvor stort set alle kritiserede resultatet bagefter.

 

Så det kan være, at der kommer til at ske meget i kvarteret her i 2010. Der er jo nedsat en kontaktgruppe med repræsentanter fra foreningens bestyrelse og Rosengade, som vil være kontaktleddet til Odense Kommune og entreprenøren under byggeriet af Musik- og Teaterhuset. I forbindelse med sin udtræden af bestyrelsen trådte Leif Typkær ud af gruppen, som nu består af Helle Bjørnsholm og Jytte Flach fra Rosengade og Lene Hub, Bo Kristiansen og mig selv fra bestyrelsen, og vi er klar til at gå i gang, så snart der bliver kaldt på os, og det sker måske inden længe.

 

Jeg nævnte tidligere, at 2009 var et stille år, og det har det også været i forhold til 2007 og 2008, hvor bestyrelsen deltog i mange møder med Odense Kommune og offentlige borgermøder for at gøre opmærksom på vores synspunkter, ligesom der blev arbejdet med nye lokalplaner m.m.

 

Bestyrelsens egen mødeaktivitet har været af sædvanlig karakter, og vi har også i 2009 afholdt den traditionelle kvartervandring med Bent Povlsen og Gitte Albrektsen fra kommunens By- og Kulturforvaltning, hvor vi får gjort opmærksom på og løst en række forhold af fælles betydning.

 

Et synligt bevis på mødet var opsættelsen af pæle på Sortebrødre Torv, så torvet ikke længere bruges som rodeobane. Det har ifølge de nærmeste naboer hjulpet meget på den natlige parkering og kørsel på torvet.

 

Et andet punkt, vi har drøftet med Bent Povlsen og Gitte Albrektsen, var det grønne område mellem Overstræde og Bangs Boder. På sidste års generalforsamling fik vi fra en af beboerne i Bangs Boder en opfordring til at gøre området mere åbent ved at få fjernet noget af bevoksningen. Efterfølgende fik vi henvendelser fra andre beboere i gaden, som ikke ønskede nogen ændring, da en åbning ville ødelægge deres muligheder for at anvende området. Vi drøftede det alligevel med Bent Povlsen, som tilbød grundejerforeningen at overtage arealet og selv stå for vedligeholdelsen. Vi takkede pænt nej til tilbuddet. Bent Povlsen var åben for en ændring af området med enten en kraftig eller en moderat beskæring, men det skal selvfølgelig være i overensstemmelse med beboernes ønsker. Min holdning er, at vi skal holde os til en moderat beskæring med en udtynding af hækken omkring området. Medmindre jeg får anden besked, vil vi meddele Bent Povlsen dette ved næste kvartervandring.

 

Af øvrige emner drøftede vi beskæring bag Rosengade, parkering, trafik, julemarkedet og torvehandlen. Omkring torvehandelen oplyste Bent Povlsen, at stadeholderne er meget tilfredse og ikke ønskede at flytte til en anden plads i byen under byggeri af Musik- og Teaterhuset, men hellere ville tage generne med. Vi kan kun være glade for den beslutning, for en flytning af torveboderne ville efter min opfattelse være et tab for kvarteret.

 

Jeg forventer, at vi kan gentage kvartervandringen igen i år, så hvis der er nogen, der har emner/forhold, vi skal tage op, så giv mig besked herom. Jeg tror, vi allerede har det første emne, for jeg er faktisk noget bekymret over, at Ramsherred efterhånden ligner et rent vaskebræt.

 

Ikke en generalforsamling uden punktet parkering. Jeg har været inde på, at vi har fået afhjulpet lidt omkring Sortebrødre Torv, men der stadig meget ulovlig parkering i kvarteret. Vi har brugt meget tid på bestyrelsesmøderne på at drøfte, hvad vi kan gøre, men indtil videre er det ikke lykkedes os at komme i dialog med hverken kommunen eller politiet om problemet. Vi ved også, at flere beboere selv har prøvet at kontakte politiet for en vedvarende løsning, men også uden held. Vi i bestyrelsen har ikke givet op, men vil fortsat arbejde videre for at få en løsning. Samtidig vil jeg opfordre alle beboere til at respektere, at vi bor i et gågadeområde med begrænsede parkeringsmuligheder og overholde de regler, der er. Det gælder også for gæster.

 

Vinteren har ramt Danmark ekstra hårdt i år, og vi har også i perioder fået meget sne her i kvarteret. Det har nu ikke ligget ret længe, for en række ihærdige mennesker sørger hele tiden for, at kvarteret konstant er farbart. Nogle mener ligefrem, at de kommer for tit, og andre, at de kommer på ubelejlige tidspunkter startende midt om natten. Bestyrelsen har imidlertid ikke nogen indflydelse herpå, og alle i kvarteret skal vi huske på, at det ikke er en ordning specielt for vores kvarter, men skyldes en beslutning i byrådet om, at kommunen vil stå for al renholdelse og snerydning i alle gågader i den indre by. Det specielle for os er, at vi ikke skal betale for det som alle andre. Så her får vi måske en lille kompensation for at holde vores huse så flotte. Og så kan vi glæde os over, at vi slipper for besværet med snerydning og for at tænke på, om ansvarsforsikringen er i orden.

 

Tidligere har vi også drøftet forholdet til Glentevejs Antennelaug. Med omlægningen af kabelføringen blev det løst for de flestes vedkommende, og vi fik antenneforeningens ord for, at vi ikke længere var bundet af servitutten om tvungent medlemskab af foreningen. I år har vi så konstateret, at sådan er det også i praksis, idet der er flere her i kvarteret, der har skiftet til andre udbydere af tv-signaler. Reglerne er sådan, at skiftet skal ske ved et årsskifte med aflevering af opsigelse senest 1 måned før. Der er forslag om at ændre opsigelsesfristen til 3 måneder, så opsigelse skal ske inden den 1. oktober for at få virkning fra 31. december.

 

Også i 2009 var kvarteret beæret med royalt besøg. Det skete i forbindelse med premiere på filmen ”De vilde svaner”, som Dronningen overværede her i nabohuset efter besøg på museet. Men det var ikke en begivenhed, som vi i kvarteret var specielt involveret i.

 

Nu er det jo efterhånden næsten en tradition, så året sluttede af med julemarkedet de første 2 weekender i december. Også denne gang et meget velbesøgt julemarked. Vi mærker til det i form af flere folk i kvarteret og indskrænkninger i adgangs- og parkeringsforhold, men føler vel alle, at det er gener, der er til at leve med i den begrænsede periode, det står på. Jeg har i hvert fald ikke modtaget henvendelser herom. Og julemarkedet samler sig i højere grad om Sortebrødre Torv og Møntergården med HCA-paraden tilbage i Lotzes Have. I Hans Jensens Stræde var der hverken boder eller lirekassemand.

 

Information om julemarkedet tager event-kontoret sig selv af, så det har været begrænset, hvad der har skullet informeres om, og det har kunnet ses på antallet af Nyhedsbreve, der i 2009 var helt i bund.

 

Der har tidligere været holdt en lille sommerfest for kvarterets beboere, og i bestyrelsen mener vi, det er ved at være tid igen, så vi får se, om det er noget, kassereren og I vil bakke op om. Så må vi bagefter finde tid og sted. Det bliver vel en gang efter sommerferien, men hvor må indtil videre stå hen i det uvisse.

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Der kom sidste år 2 nye mand i bestyrelsen, og de har nu haft et år til at snuse til, hvad vi begiver os af med, og Poul har oven i købet påtaget sig at passe rigets finanser, så hele bestyrelsen er klar til at tackle de udfordringer, som vores lille, dejlige kvarter står overfor. Og vi vil gøre alt for at løse udfordringerne, så H.C. Andersenkvarteret fortsat kan være et skønt sted at bo.

 

Ole Pilgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening