Formandens beretning på generalforsamling 28. februar 2011

 

 

 

Også i år har vi mødt stor velvillighed fra hotellets side i forbindelse med afholdelse af vores generalforsamling, så jeg vil starte med en tak herfor til hotellet og til Jack Nielsen.

 

2010 bliver et år, der indgår i rækken af år, som vi kunne kalde ”venteårene”. Ikke at det har været et stille år, men alle de tanker og ideer, der er om ændringer i centrum og som berører vores kvarter, er alle stadig på planlægningsstadiet, og vi mangler at se dem udforme sig i noget konkret.

 

Én undtagelse er der dog, nemlig Møntergården. På sidste års generalforsamling fik vi orientering om museets udvidelsesplaner på et nybyggeri på 2.400 m², som kan føres ud i livet takket været stor støtte fra Mærsk og Augustinus fondene på tilsammen kr. 60 mio. ud af en samlet anskaffelsessum på kr. 90 mio.

 

Vi kan ved selvsyn se, at der sker noget, selvom vinteren lægger en dæmper på aktiviteterne. Men med planlagt indvielse i marts 2012 er der ikke så langt tid igen.

 

Der har i 2010 været udarbejdet en ny lokalplan for Møntergård-området, som efter normal høring blev godkendt i november måned.  Bestyrelsen gennemgik lokalplanforslaget og kom med nogle indsigelser/kommentarer. Det drejede sig om nye parkeringspladser til erstatning for de nedlagte, at undgå bygnings- og sætningsskader på vores huse samt sikring af adgangsmulighed til kvarteret under byggeriet.

 

Kommunen var imidlertid ikke lydhør over for vores indsigelser og afviste forslaget om erstatningspladser med, at det kommer der ved Musik- og Teaterhuset og ved Thomas B. Thriges Gades omlægning. Fsv. øvrige bemærkninger henviste kommunen til entreprenøren.

 

Men vi kan da glæde os over, at projektet bliver gennemført og giver Møntergården et tiltrængt løft.

 

Så er der Musik- og Teaterhuset. Projektet ligger stadig i dvale, men som vi har informeret om i Nyhedsbrevet i maj måned, nedsatte kommunen en arbejdsgruppe, der kiggede på mulighederne for en revitalisering af projektet. Gruppen har nu fremlagt et forslag, som blev behandlet og vedtaget af Odense Byråd for få dage siden, den 16. februar.

 

Forslaget går ud på at gennemføre et beskåret projekt. De udvendige rammer er stadig de samme, men man reducerer det samlede areal med 10.000 m² til 32.000 m². Det går ud over salene, som reduceres fra knap 11.000 m² til knap 7.000 m². Det bliver dog stadig en stor sal på 5.500 m² med 1.800 pladser. For at forbedre rentabiliteten udvides arealet til café/restaurant/butik med 1.000 m² til 1.200 m², ligesom man foreslår 2.100 m² afsat til ungdomsboliger. Parkeringskælderen reduceres kraftigt, så der vil være plads til 285 biler mod oprindeligt 385.

 

Den samlede anskaffelsessum kan så reduceres fra kr. 610 mio. til kr. 520 mio. Odense Kommunes bidrag til projektet vil være det samme, dog betales et forhøjet driftstilskud de første 5 år og betaling af et årligt tilskud forlænges fra 10 til 20 år.

 

Ændringsforslagene er drøftet med potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere, og det er arbejdsgruppens opfattelse, at projektet kan gennemføres.

 

Byrådet har som nævnt givet grønt lys til at fortsætte, så der skal nu laves et nyt EU-udbud og ny lokalplan. Dette vil vare til eftersommeren i år, hvorefter man kan gå i gang. Hvis det hele løber uden forsinkelser, vil Musikkonservatoriet og teatrets lokaler være færdige i 2014 og store sal i 2015/16.

 

Vi i bestyrelsen vil studere det nye lokalplanforslag nøje, når det kommer, og komme med vores bemærkninger til det.

 

Men Møntergården og Musik- og Teaterhuset vil – hvis begge realiseres - være 2 store byggerier, som vi ikke kan undgå at blive generet af, men vi må håbe, at byggerierne sker i forlængelse af hinanden, og at resultatet så bliver godt til sidst.

 

Det helt store samtaleemne i øjeblikket er imidlertid Thomas B. Thriges Gade, hvis fremtidige udformning vil komme til at påvirke kvarteret i stor stil. Bestyrelsen har også i 2010 deltaget i en række informations- og såkaldte dialogmøder om gaden, og de er bestemt ikke alle løbet stille af, som man har kunnet læse i avisen. På møderne har også deltaget flere af kvarterets beboere, så det er tydeligt et emne, som optaget os alle meget.

 

Man kan undre sig over, at der ikke var større offentlig debat om Trafik- og Mobilitetsplanen op til dens vedtagelse i 2009, men nu, hvor folk så småt kan mærke konsekvenserne at planens gennemførelse, skal jeg love for, der er blevet debat. I 2008 og 2009 deltog bestyrelsen også i mange informations- og debatmøder om forslaget til Trafik- og Mobilitetsplan, men den brede opbakning fra byens borgere manglede. Min personlige holdning har hele tiden været, at den bedste løsning ville være at etablere en tunnel for på den måde at binde byen bedre sammen og give kvarteret et stort løft og samtidig sikre trafikken i nord-syd retningen.

 

Forslaget om tunnel vandt imidlertid ikke medhør, og det var tydeligt til møderne, at hovedparten af de fremmødte var personer, der ønskede bilerne ud af byen, så det kan ikke undre, at forslaget blev som det blev.

 

Beslutningen om lukning af Thomas B. Thriges Gade, som er truffet af et enigt byråd, står ved magt, og realisering af planen er sat i gang, men med den manglende folkelige opbakning, er det langt fra sikkert endnu, at planen gennemføres, og det bliver spændende at se, hvad politikerne gør nu, hvor flere partier har åbnet op for en ændring af Trafik- og Mobilitetsplanen.

 

Vi ved, der iværksættes en arkitektkonkurrence om gadens udformning, hvor 7 firmaer/konsortier skal komme med bud på, hvordan planen kan gennemføres. Vinderen findes i slutningen af 2011, og så går man i gang med planlægningen. I 2013 starter anlægsarbejderne, som vil løbe frem til 2017.

 

Det er en lang anlægsfase, og det kan ikke undgås, at det vil påføre os store gener. Fra bestyrelsens side vil vi følge processen nøje og prøve at påvirke den til bedst mulig fordel for os.

 

Med så lang en byggeperiode vil der være perioder, hvor visse områder kommer til at ligge tomme hen, så kommunen har inviteret interesserede til at komme med forslag til, hvordan områderne kan udnyttes alternativt. Der er allerede kommet forslag om et stort felt for sport, leg, skateboard osv. og etablering af familielegeplads med gynger, rutsjebaner og træningsfaciliteter, og også her gælder det for os alle om at være vågne og komme med input, så vi ikke får for store gener, men det giver jo også muligheder for os.

 

Vi havde i bestyrelsen besluttet her efter generalforsamlingen at få en fra kommunen til at komme og fortælle mere uddybende om Thomas B. Thriges Gade projektet og tidsplanen, men i lyset af den igangværende debat om projektets gennemførelse har vi besluttet at udskyde dette til senere. Der bliver så i stedet for mulighed for en lille snak med naboer og andre i kvarteret.

 

Og så fra vores egen boldgade:

 

I maj måned havde vi den årlige kvartervandring med Bent Povlsen og Gitte Albrektsen fra kommunens Natur, Miljø og Trafikafdeling. Der blev drøftet de planlagte byggerier, trafik/parkering, torvehandel, julemarkedet, snerydning, cykelparkering og grønne områder.

 

Bent Povlsen og Gitte Albrektsen var åbne for vores forslag, bl.a. om beskæring af det grønne område mellem Bangs Boder og Overstræde, men der er desværre ikke sket ret meget, så vi må have punktet op igen.

 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke er nogen myndighed med beføjelser. Vi får året igennem en række forslag og ønsker af forskellig karakter, og vi bringer dem gerne videre til de rette og argumenterer kraftigt for dem, men vi har ikke mulighed for at tvinge ændringer igennem og må bøje os for de offentlige myndighedernes beslutninger.

 

Vi ved, at kommune skal spare, og der har været talt om at sløjfe blomsterkummerne foran museet i Hans Jensens Stræde, men det er heldigvis ikke sket.

 

Der har været en henvendelse om frygt for rotter i kvarteret som følge af vildkatte-fodring. Vi vil opfordre til, at man undlader at stille mad frem, som kan tiltrække skadedyr og straks kontakter kommunen, hvis man ser rotter.

 

Og et lille hjertesuk om, at man undlader at stille affaldssækkene frem flere dage før afhentning. Vi har nu afhentning mandag morgen, og det ser bestemt ikke kønt ud med sække stående fremme i hele weekenden.

 

I efteråret kom det os for øre, at Odense Kommune planlagde at gennemføre forsøg med pullert-afspærring af områder med parkeringsproblemer. Vi kontaktede straks kommunen og tilbød at være med i en forsøgsordning, men fik afslag med henvisning til, at det ville svække mulighederne for fremkommelighed i kvarteret for borgere og handlende. Til gengæld ville kommunen bede politiets p-vagter være ekstra opmærksomme på området, og jeg har da også efterfølgende set, at der har været p-vagter i kvarteret.

 

Også i 2010 har der været ihærdig snerydning i kvarteret. Bent Povlsen har hørt på os, og nu sker det da heldigvis med små maskiner langs husene og de store maskiner på gaden. Der kan være mange meninger om, at det sker for tit og på forkerte tidspunkter, men vi kan glæde os over, at vi selv slipper for rydningen.

 

I 2010 har der også været flere aktiviteter på Sortebrødre Torv. I forbindelse med Skt. Hans havde kommunen givet tilladelse til en koncert ved Grønttorvet, og i august var der tarteletfestival, som under mottoet: ”Nogen ta’r det tungt, vi andre ta’r det letter” fyldte torvet med 750 glade, tarteletspisende mennesker. Begge arrangementer forløb vist uden de store problemer. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen. I december var spejlteltet tilbage på torvet i forbindelse med Julemarkedet, som også i 2010 lokkede mange mennesker til kvarteret og forløb til alles tilfredshed. Så vidt jeg er orienteret gentages Julemarkedet også i år. Fra event-delen kan også nævnes besøget af Harry Potters mor, J. K. Rowling, som kom på besøg i oktober. Besøget afspærrede  kvarteret i et par timer, men forløb ellers uden dramatik.

 

Fra det forgangne år vil jeg desuden nævnte grundejerforeningens sommerfest, som vi havde i august på Den Gamle Kro. Vi var 32 alt i alt, både gamle og unge og havde nogle hyggelige timer sammen, hvor der blev snakket livligt på kryds og tværs. Og så havde Lene jo også sørget for en lille konkurrence om paratviden, tak for det.

 

Af andre ting arbejder vi på at få etableret en lille hjemmeside for grundejerforeningen, og vi forventer den klar inden længe.

 

Apropos de mange avisskriverier om butikslukninger i City må vi jo desværre også konstatere, at butiksdøden har ramt vores kvarter, idet yderligere 2 butikker er lukket, Den Marineblå og keramik-værkstedet. Der er nu kommet en læge i kvarteret i stedet for, og det er der måske også mere brug for (sagt med et smil).

 

De 2 nye ejere har allerede meldt sig ind i grundejerforeningen. Det er vi meget glade for, og vi vil gerne byde dem velkommen til vort dejlige kvarter. Med alle de ting, der sker omkring os, er det vigtigt med opbakning til grundejerforeningen, hvis vi skal gøre os håb om at blive hørt.

 

Til slut en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Vi har jo heldigvis forskellige meninger og holdninger til tingene, så vi udover at drøfte kvarterets ve og vel kan få os nogle gode diskussioner på vores møder.

 

Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning.

 

25. februar 2011

 

Ole Pilgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening